Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach

 
  BIP
 

  dane teleadresowe

  nasza lokalizacja

  zarząd

  stanowiska

  organy

  jednostki podległe

  akty prawne

  status prawny

  udostępnianie informacji

  skargi i wnioski

  informacje niejawne

  kontrole

  rejestry i ewidencje

  majątek i finanse szkoły

  ogłoszenia

  ZFŚS


podanie o duplikat świadectwa
   


   redakcja strony
              instrukcja obsługi
              dziennik logowań

          rejestr zmian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      powrót

 

 
                                                                                                                                                  
   
 

  

   DANE TELEADRESOWE

    Nazwa:
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach
    NIP: 634-14-17-336
    Województwo: śląskie
    Powiat: Katowice
    Miejscowość: Katowice
    Adres: Al. Bolesława Krzywoustego 13
    Kod pocztowy: 40-870
    Patron: Romuald Mielczarski
    Strona internetowa: mielczarski.katowice.pl
    ESP
/mielczarskizsz/Skrytka/Skrytka_ESP-20131230004945

    Strona podmiotowa na bip.gov.pl
    Kontakt: tel.  032 254 30 48, 032 254 36 50
   
Nr rachunku bankowego Klasowej Rady Rodziców 35 1020 2313 0000 3502 0020 0097
    
Nr rachunku bankowego (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)  68 1020 2313 0000 3602 0515 7609
    INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
                        sekretariat@mielczarski.katowice.pl
    Godziny przyjmowania stron: poniedziałek w godzinach 17-18
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2018-03-06
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2018-03-06  NASZA LOKALIZACJA zobacz na mapie
                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 15:15 2013-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:20 2013-03-25

   ZARZĄD:
   DYREKTOR: mgr Jacek Kałuża
   KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: mgr Marek Mastalerz
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 15:30 2015-09-06
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:35 2015-09-06


   STANOWISKA:
   Sekretarz szkoły: Bernadeta Ryszka
   Pomoc administracyjna: Aleksandra Śliwa
 
                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 15:40 2017-03-22
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:42 2017-03-22

   ORGANY SZKOŁY:
   Organami szkoły są:

1)       Dyrektor Zespołu Szkół,

2)       Rada Pedagogiczna,

3)       Rada Rodziców,

4)       Samorząd Uczniowski Technikum nr 13 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8,

5)       Samorząd Uczniowski Szkoły Policealnej nr 3,

6)       Rada Słuchaczy Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych i Technikum Uzupełniającego nr 16 dla Dorosłych, zwana Radą Słuchaczy.

                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 15:45 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:00 2014-03-25


   JEDNOSTKI PODLEGŁE:
   W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły publiczne:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8, podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 2 lata, zawód: sprzedawca;

2) Technikum nr 13, podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy;

3) Technikum Uzupełniające nr 16 dla Dorosłych, podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, cykl kształcenia: 2 lata, zawód: technik handlowiec;

4) Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych, podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry w formie zaocznej, zawód: technik organizacji reklamy, technik rachunkowości;

5) Szkoła Policealna nr 3 podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry, zawód: technik organizacji reklamy, technik księgarstwa.

                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:15 2014-10-13
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:20 2014-10-13
 
AKTY PRAWNE

   Statut szkoły pobierz

   Regulamin organizacyjny pobierz
   Program wychowawczo-profilaktyczny pobierz
  
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:05 2019-02-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:10 2019-02-25

 
STATUS PRAWNY
   

  Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez
  Urząd Miasta Katowice

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

  Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty  oraz Kartę Nauczyciela
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:15 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:20 2014-03-25

  SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ  zobacz

                                                                                                                                    edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:15 2014-10-14
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:20 2014-10-14

   UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
 

Ogólny opis

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku do pobrania
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w szkole w godzinach jej pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się sekretarzowi szkoły przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego  w Katowicach wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być składany m. in. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, faksem oraz w formach wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198, z póź. zm.)

Miejsce złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej to:

 Sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

Opłaty
W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Za wykonanie jednostronnej kopii kserograficznej:

- formatu A-3           0,14 zł

- formatu A-4           0,06 zł

Za wykonanie dwustronnej kopii kserograficznej:

- formatu A-3           0,28 zł

- formatu A-4           0,12 zł

 

Za zapis na elektroniczny nośnik informacji:

- płyta CD                1,20 zł

Udostępniający informację w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie pobiera się opłaty odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, jeżeli koszty te są niższe jednorazowo niż 5 złotych.

Płatność za udostępnienie przekształconej informacji publicznej wnioskodawca dokonuje na podstawie rachunku lub powiadomienia wyłącznie na rachunek bankowy szkoły wskazany na rachunku

Uwaga : udostępnienie informacji publicznej jest zwolnione z podatku VAT jako świadczenie usług w zakresie administracji publicznej KWiU 75 (Zał. Nr 2 poz. 22 do ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  -Poprzez pocztę tradycyjną.
  -Osobiście w siedzibie szkoły.

Informacje publiczne udostępnia wyłącznie dyrektor szkoły.

Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:

- bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,

- sporządzenia notatek lub odpisów.

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika.

Udostępnienie informacji publicznej, w tym dokumentu urzędowego zapewnia się także poprzez przesłanie jej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji - jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zainteresowany.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze szkołą osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

 SKARGI I WNIOSKI
  Procedura rozwiązywania spraw i wniosków pobierz

                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:30 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:45 2014-03-25

  INFORMACJE NIEJAWNE
  Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:46 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:50 2014-03-25

   KONTROLE
   Informacje o kontrolach

                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2014-10-08
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2014-10-08


   REJESTRY I EWIDENCJE
   
   ARCHIWUM

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2011 r. Nr 123, poz. 698, Nr 171,poz. 1016) Archiwum Zespołu Szkół ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Zespołu Szkół.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie Zespołu Szkól Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

W Archiwum  przechowywana jest:

1) dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników Zespołu Szkół


Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie, lub osobiście. Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z póź. zm. art. 2) nie podlegają opłacie. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

2) dokumentacja przebiegu  nauczania  uczniów i słuchaczy Zespołu Szkól:

Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się duplikaty świadectw szkolnych.

Osoba starająca się o wystawienie duplikatu świadectwa może składać podania pisemnie, lub osobiście. Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21.) podlegają opłacie w wysokości 26,00 zł. Sporządzone duplikaty są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.

Szczegółowa informacja o rejestrach/ewidencjach prowadzonych w szkole

                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 17:15 2014-10-08
                                                                                                                                                           czas publikacji: 17:25 2014-10-08

   MAJĄTEK I FINANSE SZKOŁY

 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest utrzymywany ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej

 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd nieodpłatnie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. al. B. Krzywoustego 13 o powierzchni 11159 m2.
 • Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 77/10 zapisana w księdze wieczystej KW 70712, zaznaczona na mapie 18 (obręb Tysiąclecie), stanowiąca własność Miasta Katowice.
 • Na nieruchomości znajduje się budynek 3-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3834,96 m2  i kubaturze 17087m3,  boisko szkolne 510 m2, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.
 • Majątek szkoły o łącznej wartości 1584437,81
  w tym:
  Środki trwałe 1045536,12
  Pozostałe środki trwałe 390235,79
  Wartości niematerialne i prawne 48412,87
  Zbiory biblioteczne 100253,03

  *stan na 31 grudnia 2013
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 17:15 2014-10-14
                                                                                                                                                           czas publikacji: 17:30 2014-10-14

 OGŁOSZENIA
 
  Dotyczące wynajmu pomieszczeń zobacz  
 
Oferty pracy zobacz

                                                                                                                                              edycja: J.Dąbrowski
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 16:15 2018-07-09
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 16:30 2018-07-09

 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
   
Regulamin ZFŚS pobierz
    Aneks do regulaminu ZFŚS pobierz
    Tabele dopłat ZFŚS pobierz
    Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z ZFSŚ pobierz
    Podanie o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela pobierz
    Wniosek o pożyczkę mieszkaniową pobierz
    Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej pobierz
    Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego i wakacyjnego pobierz

   


                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2015-04-13
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2015-04-13

    
     REDAKCJA BIP ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach
     Jerzy Dąbrowski
     Adres: Al. Bolesława Krzywoustego 13, 40-870 Katowice
     zast@mielczarski.katowice.pl

     bip.gov.pl/


   INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP
  

  W banerze na początku strony znajduje się logo odsyłające do ogólnopolskiej strony BIP oraz strony
   internetowej Zespołu Szkół.

  W stopce strony znajdują się adresy: ogólnopolskiej strony BIP i strony Zespołu Szkół oraz e-mail redakcji.

  W lewym panelu strony znajduje się menu przedmiotowe, podzielone na działy tematyczne związane
  z udostępnianymi treściami oraz adresem redakcji BIP i rejestrem zmian.

   Każdy dział tematyczny jest zamieszczony na osobnej ZAKŁADCE, która składa się z nagłówka,
  treści zasadniczej z załącznikami w postaci plików do pobrania oraz informacji o dacie publikacji lub aktualizacji.

  Dziennik logowań
  Ostatnie poprawne logowanie:
  login: j.dabrowski
  czas i data: 17:24 2019-02-25
 
ostatnia edycja:
17:30 2019-02-25

  Ostatnie niepoprawne logowanie:
  login: j.dabrowski
  czas i data: 13:33 2017-10-06