Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach

 
  ZAMÓWIENIA
  PUBLICZNE

 

 
 

 


 
                                                                                                                                                   
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 

                                                                                                                      29,11,2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

-formularz oferty-załącznik1
-specyfikacja techniczna-załącznik2
-protokół odbioru-załącznik3

 

                                                                                                                         6.06.2016r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                       24. 05.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- oferta (zał. nr 1)

- przedmiar robót (zał. nr 2)

- wzór umowy (zał. nr 3)

 

 

 

                                                                                                12.09.2014 r.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Firma Centrum Komputerowe Planeta z siedzibą: 43-100 Tychy ul. Piwna 32,

odstąpiła od podpisania umowy na dostawę sprzętu komputerowego zgodnego z zapytaniem ofertowym z dnia 27.08.2014 roku.


Firma ANS IT Sp. z o.o. z siedzibą: 00-833 Warszawa ul. Sienna 72 a/110,

odstąpiła od podpisania umowy na dostawę sprzętu komputerowego zgodnego z zapytaniem ofertowym z dnia 27.08.2014 roku.

                                                                                                                                    edycja: M.Floriańska
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 10:01 2014-09-12
                                                                                                                                                           czas publikacji: 10:03 2014-09-12

    

                                                                                                   8.09.2014r.

 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE NIEPRZETARGOWYM
  informacja dla firmy FH DRUK
                                                                                                
                                                                                                                                    edycja: M.Floriańska
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2014-09-08
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2014-09-08


                                                                                                  27.08.2014r.

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wraz z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz dodatkowego sprzętu dla pracowni komputerowej
 Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

załącznik 1 - specyfikacja techniczna
załącznik 2 - oferta
załącznik 3 - wzór umowy

odpowiedź dla wykonawców

                                                                                                                                    edycja: M.Floriańska
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:34 2014-08-27
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:18 2014-08-27


                                                                                                    16.06.2014r.

 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE NIEPRZETARGOWYM
 
                                                                                                                                    edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2014-06-16
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2014-06-16

                                                                                                     3.06.2014 r.

   Zapytanie ofertowe 2/2014

 Dotyczy: postępowania mającego na celu wybór wykonawcy do wykonania zadania p.n.
 „ Przystosowanie sali numer 201 na potrzeby pracowni komputerowej” w Zespole Szkół Zawodowych  im.R.Mielczarskiego. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Zespół Szkół Zawodowych
im.R.Mielczarskiego
40-870 Katowice
al.B.Krzywoustego 13

 

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania z art. 4 pkt 8 ustawy PZP, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości.

Opis sposobu przygotowania oferty :

Oferty należy składać według załącznika nr.1.Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy,wykonany zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr.2.Oferta składana w siedzibie Zamawiającego powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowana czytelnym pismem lub opatrzona pieczęcią firmową wraz z adresem, nr. telefonu i nr. NIP oraz opisem: „ Przystosowanie sali 201 na potrzeby pracowni komputerowej”.

 

Miejsce oraz termin składania ofert :

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracjazsz@tlen.pl, faxem pod nr. 32/254 36 50; 32/254 30 48, kuriera, lub osobiście w przeciągu 7 dni w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) al.B.Krzywoustego 13 w Katowicach

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy  16.06.2014r do godz.10.00

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie sali 201 na potrzeby pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. R.Mielczarskiego

W Katowicach przy ulicy  al.B.Krzywoustego 13.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

-zakres prac opisany wg przedmiaru robót : załącznik nr.2

Termin wykonania zamówienia: 14.08.2014

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w szkole pod nr. telefonu 32/254 36 50 wew.26 i 32/254 30 48 wew.26.

Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Floriańska – kierownik gospodarczy.

Kryterium wyboru oferty:

1.                 cena – 100%

Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

  załącznik 1
  załącznik 2
  załącznik 3

                                                                                                                                    edycja: M.Floriańska
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:14 2014-06-03
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:25 2014-06-03