Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach

 
  BIP
 

  dane teleadresowe

  nasza lokalizacja

  zarząd

  stanowiska

  organy

  jednostki podległe

  akty prawne

  status prawny

  udostępnianie informacji

  skargi i wnioski

  informacje niejawne

  kontrole

  rejestry i ewidencje

  majątek i finanse szkoły

  ogłoszenia

  ZFŚS

  sposoby załatwiania spraw

  ponowne wykorzystanie informacji
  sektora publicznego


KOMUNIKAT !
Ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego
świadectwapodanie o duplikat świadectwa
   

   redakcja strony
              instrukcja obsługi
              dziennik logowań

          rejestr zmian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      powrót

 


                                                                                                                                                  
   
 

  

      

LISTA ZNISZCZONYCH KSIĄŻEK,
ZKATALOGOWANYCH W WYNIKU SELEKCJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

LISTA 1
                       
                                                                                                                                     edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 22:58 2021-12-18
                                                                                                                                                           czas publikacji: 23:16 2021-12-18                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża   
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO:

WERSJA 1
                       
WERSJA 2

                       

                                                                                                                                     edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 19:18 2021-03-29
                                                                                                                                                           czas publikacji: 19:30 2021-03-29                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

     
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

                       

DANE TELEADRESOWE

    Nazwa:
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach
    NIP: 634-14-17-336
    Województwo: śląskie
    Powiat: Katowice
    Miejscowość: Katowice
    Adres: Al. Bolesława Krzywoustego 13
    Kod pocztowy: 40-870
    Patron: Romuald Mielczarski
    Strona internetowa: mielczarski.katowice.pl
    ESP
/mielczarskizsz/Skrytka/Skrytka_ESP-20131230004945

    Strona podmiotowa na bip.gov.pl
    Kontakt: tel.  032 254 30 48, 032 254 36 50
   
Nr rachunku bankowego Klasowej Rady Rodziców 35 1020 2313 0000 3502 0020 0097
    
Nr rachunku bankowego (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)  68 1020 2313 0000 3602 0515 7609
sekretariat@mielczarski.katowice.pl
    Godziny przyjmowania stron: poniedziałek w godzinach 17-18
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 14:15 2018-03-06
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:00 2018-03-06                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża  NASZA LOKALIZACJA zobacz na mapie
                                                                                                                                     edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 15:15 2013-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 15:20 2013-03-25                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   ZARZĄD:
   DYREKTOR: mgr Jacek Kałuża
   WICEDYREKTOR: mgr Marek Mastalerz
   KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: mgr Mariusz Lichocki
                                                                                                                                   edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 19:30 2019-10-19
                                                                                                                                                           czas publikacji: 19:40 2019-10-19                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża


   STANOWISKA:
   Pomoc administracyjna: Aleksandra Śliwa, Sylwia Kosińska- Wołoszyn
 
                                                                                                                                     edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:40 2023-09-06
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:45 2023-09-06                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   ORGANY SZKOŁY:
   Organami szkoły są:

1)       Dyrektor Zespołu Szkół,

2)       Rada Pedagogiczna,

3)       Rada Rodziców,

4)       Samorząd Uczniowski

                                                                                                                                   edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 12:50 2019-10-24
                                                                                                                                                           czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża


   JEDNOSTKI PODLEGŁE:
   W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły publiczne:

1) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8, podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 3 lata, zawód: magazynier-logistyk.

2) Technikum nr 13, Technikum nr 13:
- podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy;
- podbudowa programowa: szkoła podstawowa, cykl kształcenia: 5 lat, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik reklamy;

3) Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych, podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry w formie zaocznej - brak naboru

4) Szkoła Policealna nr 3 podbudowa programowa: szkoła ponadgimnazjalna, cykl kształcenia: 4 semestry- brak naboru.


                                                                                                                                     edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 12:55 2019-10-24
                                                                                                                                                           czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                               odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża
 
AKTY PRAWNE

   Statut szkoły pobierz

   Regulamin organizacyjny pobierz
   Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych pobierz
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:05 2019-05-28
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:10 2019-05-28                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

 
STATUS PRAWNY
   

  Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest szkołą publiczną prowadzona przez
  Urząd Miasta Katowice

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

  Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty  oraz Kartę Nauczyciela
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:15 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:20 2014-03-25                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

  SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ  zobacz

                                                                                                                                    edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:15 2014-10-14
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:20 2014-10-14                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
 

Ogólny opis

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku do pobrania
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w szkole w godzinach jej pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się sekretarzowi szkoły przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego  w Katowicach wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być składany m. in. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, faksem oraz w formach wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198, z póź. zm.)

Miejsce złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej to:

 Sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

Opłaty
W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Za wykonanie jednostronnej kopii kserograficznej:

- formatu A-3           0,45 zł

- formatu A-4           0,30 zł

Za wykonanie dwustronnej kopii kserograficznej:

- formatu A-3           0,90 zł

- formatu A-4           0,60 zł

 

Za zapis na elektroniczny nośnik informacji:

- płyta CD                1,20 zł

Udostępniający informację w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie pobiera się opłaty odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, jeżeli koszty te są niższe jednorazowo niż 5 złotych.

Płatność za udostępnienie przekształconej informacji publicznej wnioskodawca dokonuje na podstawie rachunku lub powiadomienia wyłącznie na rachunek bankowy szkoły wskazany na rachunku

Uwaga : udostępnienie informacji publicznej jest zwolnione z podatku VAT jako świadczenie usług w zakresie administracji publicznej KWiU 75 (Zał. Nr 2 poz. 22 do ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  -Poprzez pocztę tradycyjną.
  -Osobiście w siedzibie szkoły.

Informacje publiczne udostępnia wyłącznie dyrektor szkoły.

Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:

- bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,

- sporządzenia notatek lub odpisów.

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika.

Udostępnienie informacji publicznej, w tym dokumentu urzędowego zapewnia się także poprzez przesłanie jej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji - jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zainteresowany.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze szkołą osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

 SKARGI I WNIOSKI
  Procedura rozwiązywania spraw i wniosków pobierz

                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:30 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:45 2014-03-25                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

  INFORMACJE NIEJAWNE
  Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
                                                                                                                                   edycja: J.Dabrowski
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 16:46 2014-03-25
                                                                                                                                                           czas publikacji: 16:50 2014-03-25                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   KONTROLE
   Informacje o kontrolach

                                                                                                                                               edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 13:35 2019-10-24
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                                            odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża


   REJESTRY I EWIDENCJE

Szczegółowa informacja o rejestrach/ewidencjach prowadzonych w szkole

                                                                                                                                   edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 17:20 2019-10-29
                                                                                                                                                           czas publikacji: 17:30 2019-10-29                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   MAJĄTEK I FINANSE SZKOŁY

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest utrzymywany ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej

 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd nieodpłatnie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. al. B. Krzywoustego 13 o powierzchni 11159 m2.
 • Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 77/10 zapisana w księdze wieczystej KW 70712, zaznaczona na mapie 18 (obręb Tysiąclecie), stanowiąca własność Miasta Katowice.
 • Na nieruchomości znajduje się budynek 3-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3834,96 m2  i kubaturze 17087m3,  boisko szkolne 510 m2, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.
 • Majątek szkoły o łącznej wartości 1 872 215,33
  w tym:
  Środki trwałe 1 098 337,46
  Pozostałe środki trwałe 583 199,14
  Wartości niematerialne i prawne 69 826,46
  Zbiory biblioteczne 120 852,27

  *stan na 31 grudnia 2018
                                                                                                                                   edycja:R.Kędzior
                                                                                                                                                       czas wytworzenia: 13:05 2019-10-24
                                                                                                                                                           czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

 OGŁOSZENIA
  Wykaz książek przeznaczonych do zniszczenia zobacz
  Dotyczące wynajmu pomieszczeń zobacz  
 
Oferty pracy zobacz

                                                                                                                                              edycja: J.Dąbrowski
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 16:15 2019-06-19
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 16:30 2019-06-19                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
   
Regulamin ZFŚS pobierz
    Aneks do regulaminu ZFŚS pobierz
    Tabele dopłat ZFŚS pobierz
    Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z ZFSŚ pobierz
    Podanie o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela pobierz
    Wniosek o pożyczkę mieszkaniową pobierz
    Wniosek o przyznanie zapomogi finansowej pobierz
    Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego i wakacyjnego pobierz

                                                                                                                                              edycja: J.Dąbrowski
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 16:15 2019-06-19
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 16:30 2019-06-19                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

   

 SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach zobacz

                                                                                                                                              edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 13:25 2019-10-24
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                                      odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

 PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
  Ogólny opis, wymagane dokumenty, sposób dostarczania dokumentów, opłaty
  informacje na temat przebiegu sprawy zobacz

                                                                                                                                              edycja: R.Kędzior
                                                                                                                                                                     czas wytworzenia: 13:30 2019-10-24
                                                                                                                                                                         czas publikacji: 13:45 2019-10-24                                                                                                                                                     odpowiedzialność merytoryczna - dyr.ZSZ Jacek Kałuża

    
     REDAKCJA BIP ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach
     Jerzy Dąbrowski, Radosław Kędzior
     odpowiedzialość merytoryczna: Dyrektor ZSZ w Katowicach Jacek Kałuża
     Adres: Al. Bolesława Krzywoustego 13, 40-870 Katowice
     zast@mielczarski.katowice.pl

     bip.gov.pl/


   INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP
  

  W banerze na początku strony znajduje się logo odsyłające do ogólnopolskiej strony BIP oraz strony
   internetowej Zespołu Szkół.

  W stopce strony znajdują się adresy: ogólnopolskiej strony BIP i strony Zespołu Szkół oraz e-mail redakcji.

  W lewym panelu strony znajduje się menu przedmiotowe, podzielone na działy tematyczne związane
  z udostępnianymi treściami oraz adresem redakcji BIP i rejestrem zmian.

   Każdy dział tematyczny jest zamieszczony na osobnej ZAKŁADCE, która składa się z nagłówka,
  treści zasadniczej z załącznikami w postaci plików do pobrania oraz informacji o dacie publikacji lub aktualizacji.

  Dziennik logowań
  Ostatnie poprawne logowanie:
  login: R.Kędzior
  czas i data: 16:35 2023-09-06
 
ostatnia edycja:
16:45 2023-09-06

  Ostatnie niepoprawne logowanie:
  login: j.dabrowski
  czas i data: 13:33 2017-10-06